ประกาศ

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) จะรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ ประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ และ หลักสูตร English Program ประจำปีการศึกษา 2567

ดาวน์โหลดประกาศหลักสูตรปกติ ดาวน์โหลดประกาศหลักสูตร English Program ดาวน์โหลดคู่มือสมัครเข้าเรียน

สมัครเรียน

สมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 หลักสูตรปกติ สมัครเรียนชั้นอนุบาล 1 หลักสูตร English Program สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรปกติ สมัครเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร English Program

ขอยื่นสวัสดิการ

สำหรับผู้ปกครองที่ประสงค์ยื่นความจำนงประเภทผู้มีอุปการคุณ และยื่นหลักฐานการขอใช้สวัสดิการประเภทบุตรบุคลากร ให้กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม ดังนี้

ขอยื่นสวัสดิการบุตรบุคลากร หลักสูตรปกติ ขอยื่นสวัสดิการบุตรบุคลากร หลักสูตร English Program แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบุตรบุคลากร

** หมายเหตุ สำหรับกรณีขอยื่นสวัสดิการบุตรบุคลากรต้องดาวน์โหลดแบบฟร์อมแจ้งความจำนงบุตรบุคลากรและให้ผู้บังคับบัญชาลงนามก่อน แนบไฟล์ลงแบบฟร์อมขอยื่นสิทธิ์สวัสดิการ

ขอยื่นสวัสดิการผู้มีอุปการคุณ หลักสูตรปกติ ขอยื่นสวัสดิการผู้มีอุปการคุณ หลักสูตร English Program
กำหนดการรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2567
กำหนดการ หลักสูตร รายละเอียด
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม - วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ปกติ/EP ประชาสัมพันธ์ทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียน
https://www.facebook.com/satitsuprathom
วันจันทร์ที่ 13 - วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ปกติ/EP สมัครทางเว็บไซต์ http://app-satitele.su.ac.th เพียงช่องทางเดียว
วันจันทร์ที่ 13 - วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ปกติ/EP ชำระเงินผ่านทาง ธนาคารกสิกรไทย เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น (ไม่รับชำระผ่านช่องทางอื่น)
วันจันทร์ที่ 13 - วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ปกติ/EP ยื่นความจำนงประเภทผู้มีอุปการคุณ และยื่นหลักฐานการขอใช้สวัสดิการประเภทบุคลากร ผ่านแบบฟร์อม สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางเพจการรับสมัคร หรือเฟสบุ๊คโรงเรียน https://www.facebook.com/satitsuprathom เท่านั้น
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 EP

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อมและการประเมินพื้นฐานความรู้ทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียน https://www.facebook.com/satitsuprathom เท่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 EP ประเมินพื้นฐานความรู้ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตฯ อาคารปฐมวัย
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ปกติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์วัดความพร้อมและการประเมินพื้นฐานความรู้ทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียน https://www.facebook.com/satitsuprathom เท่านั้น

วันเสาร์ที่ 2 - วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 EP วัดความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 1 ณ โรงเรียนสาธิตฯ อาคารปฐมวัย
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2566 EP การประเมินพื้นฐานความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตฯ อาคารปฐมวัย
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 EP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประเภทผู้มีอุปการคุณ และประเภทบุตรบุคลากร
  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 สำหรับผู้มีสิทธิจับฉลาก และประเภทบุคคลทั่วไป
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทผู้มีอุปการคุณ ประเภทบุตรบุคลากร และประเภทยบุคคลทั่วไป (เรียงตามคะแนน)
ทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียน https://www.facebook.com/satitsuprathom
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 ปกติ ประเมินพื้นฐานความรู้ นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ของโรงเรียนสาธิตฯ ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนสาธิตฯ อาคารปฐมวัย
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
เวลา 9.00 - 10.30 น.
EP จับฉลากระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป
สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
เวลา 10.30 - 12.00 น.
EP มอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อาคารประถมศึกษา
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 - 14.30 น.
EP มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อาคารประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ปกติ วัดความพร้อมระดับชั้นอนุบาล 1 ณ โรงเรียนสาธิตฯ อาคารปฐมวัย
วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ปกติ การประเมินพื้นฐานความรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนสาธิตฯ อาคารประถมศึกษา
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 ปกติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประเภทผู้มีอุปการคุณ และประเภทบุตรบุคลากร
  • ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 สำหรับผู้มีสิทธิจับฉลาก และประเภทบุคคลทั่วไป
  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทผู้มีอุปการคุณ ประเภทบุตรบุคลากร และประเภทยบุคคลทั่วไป (เรียงตามคะแนน)
ทางเพจเฟสบุ๊คโรงเรียน https://www.facebook.com/satitsuprathom
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
เวลา 9.00 - 10.30 น.
ปกติ จับฉลากระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป
สถานที่จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
เวลา 10.30 - 12.00 น.
ปกติ มอบตัวนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อาคารประถมศึกษา
วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2566
เวลา 13.00 - 14.30 น.
ปกติ มอบตัวนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 อาคารประถมศึกษา
วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567
เวลา 9.00 - 12.00 น.
ปกติ/EP ซื้อเครื่องแบบนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ณ อาคารปฐมวัย และซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ อาคารประถมศึกษา